» ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی وثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک در کشور

  ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی وثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک در کشور

طی دستورالعملی از طرف معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نحوه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک از
ابتدای سال آتی در کشور ابلاغ شد.

در این دستورالعمل آمده است:

با عنایت به تکالیف مقرر در بند «و» ماده 46 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبنی بر اجرایی شدن ثبت آنی معاملات و با توجه به خروج برگه خلاصه معاملات از عداد اوراق بهادار، واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک از تاریخ 1/1/1392به شرح زیر می­باشند:

1- پس از تنظيم سند رسمی مربوط به ملک در دفتر اسناد رسمي، سردفتر مکلف است با ورود به سامانه مدیریت جامع املاک- زیرسیستم ثبت خلاصه معاملات به نشانی cpms.ir، نسبت به درج خلاصه معامله انجام شده در سیستم اقدام و آنرا از طریق سامانه به واحد ثبتي مربوط ارسال نماید. سپس پرينت خلاصه معامله را از سامانه دريافت و پس از مهر و امضاء، در مدت مقرر قانوني از طريق پست به واحد ثبتي ارسال نمايد.

تبصره : با توجه به اجرایی شدن استفاده از امضاء الکترونیک در تبادل اسناد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسعه آن به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، آن دسته از دفاتر اسناد رسمی که مجهز به امضاي الکترونيک می شوند، نيازي به ارسال فيزيک خلاصه معامله به واحد ثبتي ندارند.

2- واحد ثبتی مکلف است به محض دریافت پرینت خلاصه معامله ارسالی از دفتر اسناد رسمی، مفاد آن را با اطلاعات ملک در سامانه تطبیق داده و در صورت مطابقت اطلاعات، مفاد سند را در سامانه ثبت و مراتب ثبت در بانک را بر روی خلاصه معامله به صورت مهر و امضاء گواهی و به دفتر املاک ارسال نماید.

تبصره: در صورتي که خلاصه معامله ارسال شده از طريق سامانه، داراي امضاي الکترونيکی باشد، واحد ثبتي مکلف است پس از دریافت و احراز صحت ارسال الکترونیکی خلاصه معامله، مراتب را در سامانه ثبت و پرينت آن را دريافت و به مهر "ثبت شد" ممهور و جهت ثبت در دفتر املاک به مسئول دفتر املاک تحويل نمايد.

3- مسوول دفتر املاک موظف است به فوريت مفاد خلاصه معامله را با اطلاعات دفتر املاک مطابقت داده و پس از احراز صحت اطلاعات، مفاد سند را در دفتر املاک ثبت نماید و سپس مراتب ثبت در دفتر املاک را بر روي خلاصه معامله به صورت مهر و امضاء گواهي و جهت ضبط در پرونده ثبتي به بايگاني تحويل دهد.

4- بايگان موظف است خلاصه معامله هاي واصله را بررسي و چنانچه حاوي تأييد ثبت در سامانه و دفتر املاک باشد، اصل آن را در پرونده ضبط نمايد.

5- در صورتي که هنگام ثبت اطلاعات در سامانه از سوي دفترخانه اشتباهي رخ دهد، مسئول مربوط در واحد ثبتی مکلف است به فوريت ضمن انعکاس اشتباه مذکور در سامانه، موضوع را به رئیس واحد ثبتی گزارش نماید. رئیس واحد ثبتی مطابق مقررات به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفترخانه اعلام می نماید. سردفتر مکلف است بلافاصله نسبت به رفع اشتباه اقدام و از طریق سامانه، خلاصه معامله جدید را صادر و به واحد ثبتی ارسال نماید.

6- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاونین سازمان، دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مدیران کل ستادی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها و رؤسای واحدهای ثبتی می­باشد.

احمد تویسرکانی
معاون رئیس قوه قضاییه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی
نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد"

متن دستورالعمل به شرح ذیل است:

نظر به اینکه در راستاي اجراي بند « و» ماده 46 و بند « م» ماده 211 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و به عنوان يکي از مقدمات اجرايي شدن ثبت آني معاملات، اوراق مورد استفاده در تنظيم اسناد رسمي (يک برگي، نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت) از عداد اوراق بهادار خارج می گردد و دفاتر اسناد رسمي بايد اوراق مورد نياز خود را به شرح ذیل از طريق «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به نشاني www.ssar.ir تهيه نمایند لذا تکالیف و ضوابط مربوط به شرح آتی است:

ماده 1- امکان بهره برداري دفاتر اسناد رسمي از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» به منظور تهيه اوراق سند رسمی و خلاصه معامله در جريان ثبت از تاريخ 15/12/1391 فراهم است و سران دفاتر مي توانند اوراق مورد نياز خود را براي شروع استفاده در سال 1392، تهيه نمايند لیکن تنظیم سند با استفاده از اين اوراق از ابتدای سال 1392 مجاز خواهد بود.

تبصره: با توجه به بهره ­برداری دفاتر اسناد رسمی از سامانه مدیریت جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور و ارسال خلاصه معامله املاک ثبت شده، مطابق دستورالعمل "ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک" خواهد بود.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي از تاريخ 1/1/1392 مجاز به استفاده از اوراق بهادار فعلی نبوده و مکلفند اوراق سند رسمي و خلاصه معامله املاک ثبت شده را مطابق این دستورالعمل از «سامانه ثبت الکترونيکي اسناد» تهيه نموده و براي تنظيم اسناد رسمي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمي تا پايان اسفند ماه سال 1391 مطابق رويه جاري از اوراق بهادار يک برگي و نيم برگي و خلاصه معاملات املاک ثبت شده و در جريان ثبت استفاده و سپس باقيمانده اوراق بهادار مذکور را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1392 به ادارات و واحدهاي ثبتي مربوط تحويل و رسيد دريافت نمايند.

4- ادارات و واحدهاي ثبتي مکلفند مطابق اطلاعاتي که از سابقه فروش اوراق بهادار به هر يک از دفاتر اسناد رسمي در اختيار دارند، صورت جلسه اي مشتمل بر آخرين اطلاعات مربوط به موجودي اوراق هر دفترخانه و تعيين اوراق استفاده شده و باطله و اعلام سردفتر مبني بر اينکه هيچ گونه برگه اي از اوراق بهادار قبلي در دفترخانه باقي نمانده، تنظيم و مانده اوراق دفاتر را تحويل گرفته و تا تعيين تکليف نهايي در محلي امن و تحت نظارت نماينده حفاظت و اطلاعات نگهداري نمايند.

ماده 5- مشخصات اوراق مورد استفاده در تنظیم اسناد رسمی که به وسیله سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تولید می گردد، به شرح زیر است:

5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این سامانه، صرفا" در قطع A4 می­باشد.

5-2- هر یک از اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک شناسه یکتا و رمز تصدیق بوده که در صدر اوراق چاپ می­شود. این شناسه و رمز، ملاک شناسایی و تصدیق اوراق در سامانه خواهد بود.

5-3- مشخصات دفترخانه، شامل نام و نشانی دفترخانه و نام سردفتر، توسط سامانه، در صدر اوراق چاپ می­شود. همچنین اوراق چاپ شده توسط سامانه، دارای یک بارکد دوبعدی حاوی نام دفترخانه و نام سردفتر می­باشد.

5-4- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل امضای سردفتر و مهر دفترخانه در سمت راست بالای اوراق و محل امضای دفتریار در سمت چپ بالای اوراق منظور شده است.

5-5- در اوراق چاپ شده توسط سامانه، محل ثبت وجوه دریافتی برای تنظیم سند، در پایین اوراق منظور شده است.

ماده 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد به جهت چاپ اوراق، شناسه کاربری (کد یکتای دفترخانه) و رمز عبور اختصاصی (رمز اولیه: نام کاربری در سامانه مدیریت جامع املاک) برای هر سردفتر منظور خواهد نمود. حفظ محرمانگی و حفاظت از این شناسه کاربری و رمز عبور، بر عهده شخص سردفتر می­باشد.

ماده 7- سردفتر در ابتدا با مراجعه به سامانه تعداد 100 برگ اوراق جهت تنظیم سند رسمی و در صورت نیاز 50 برگ اوراق مربوط به تنظیم خلاصه معامله املاک در جریان ثبت دریافت می­نماید. متعاقباً به میزان مصرف اوراق مصرف شده و ورود اطلاعات اوراق استفاده شده (مطابق ماده 8)، سردفتر می­تواند به همان میزان اوراق جدید دریافت نماید.

ماده 8- با توجه به اینکه نظارت لازم بر میزان دریافت و چگونگی استفاده از اوراق و ثبت اطلاعات در سامانه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می­پذیرد، لذا سردفتر اسناد رسمی مکلف است حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ تنظیم سند رسمی یا خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، در اوراق دریافت شده با ورود به سامانه، نوع سند تنظیم شده، در هر برگه دریافتی به علاوه شماره ثبت دفتر و تاریخ ثبت در دفتر را در سامانه ثبت نماید.

تبصره- پس از ثبت اطلاعات اوراق استفاده شده، امکان ویرایش این اطلاعات در سامانه وجود نخواهد داشت. لذا سردفتر مکلف است در ثبت اطلاعات در سامانه، نهایت دقت را به عمل آورد.

ماده 9- چنانچه اوراق مذکور در حین دریافت از سامانه دچار اشکال در چاپ یا پارگی و غیر قابل استفاده گردید، سردفتر مکلف است نسبت به امحاء آن اقدام و مراتب را در سامانه درج نماید. همچنین در صورتی که اوراق دریافت شده به هر دلیلی مفقود گردید یا به سرقت رفت، سردفتر مکلف است ضمن درج در سامانه، مراتب را به اداره ثبت محل و مرجع انتظامی ذیصلاح اعلام نماید.

ماده 10- نظر به اینکه هر یک از اوراق دریافتی از سامانه دارای شناسه اختصاصی و یکتا و رمز تصدیق است، لذا تهیه و چاپ اوراق خارج از سامانه مذکور با استفاده از سایر امکانات نرم­افزاری یا تهیه تصویر از این اوراق مجاز نبوده و تنظیم سند توسط دفاتر، می­بایست صرفاً در اوراق چاپ شده از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده 11- سردفتران اسناد رسمی و ذینفعان می­توانند برای کنترل اصالت اوراق، شناسه یکتا و رمز تصدیق مندرج در بالای اوراق را در سامانه وارد و اطلاعات مرتبط با سند (شامل دفترخانه دریافت­کننده اوراق، نوع، شماره ثبت و تاریخ سند تنظیم شده) را رویت نمایند.

ماده 12- با توجه به اینکه اطلاعات دفتر اسناد رسمی (شامل نام، نشانی و شماره تلفن دفترخانه)، توسط سامانه در صدر اوراق چاپ می­شود، لذا در صورت نادرست بودن این اطلاعات، دفتر اسناد رسمی مکلف است با رجوع به سامانه، نشانی و شماره تلفن صحیح دفترخانه را اعلام نماید.

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان­ها، رؤسای واحدهای ثبتی، کانون سردفتران و دفتریاران، همچنین کلیه سردفتران و دفتریاران مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند. معاونین سازمان و مدیران کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، حفاظت و اطلاعات و دفتر توسعه فناوری و اطلاعات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند.

احمد تویسرکانی

معاون رئیس قوه قضاییه و

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نسخه ی قابل چاپ
نویسنده: solat بازدیدها: 7182 نظرات: 0

فرم ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
 
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *

تقویم

<    «  آبان 1398  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 1 آبان

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 169
یکشنبه191
دوشنبه155
سه شنبه178
چهارشنبه102
پنجشنبه179
جمعه182

آمار کل بازدید:149532
بیشترین بازدید صورت گرفته:473

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 324
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat