نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

ابلاغ دستورالعمل حذف اوراق بهادار در تنظیم اسناد رسمی وثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک در کشور...وثبت الکترونیکی خلاصه معاملات املاک در کشور.....
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 7153 نظرات: 0
ارث به زبان ساده 3
حجب
حجب : واژه عربی به فتح اول وسکون ثانی است
معانی: ستروپوشیدن منع ومحروم شدن وارثی ازارث ( جزئا یا کلا ) بواسطه وجود شخص دیگراز خویشاوندان متوفی خواه خود نیز وارث باشد ( مانند فرزند متوفی ) خواه وارث نباشد( اخوه متوفی ) منع کننده راحاجب ومحروم شده را محجوب مینامند.
برای وراث ( چه نسبی باشند ویاسببی) طبقاتی واصناف ودرجاتی وجوددارد وهمه اینها باهم ازمتوفی ارث نمی برند بلکه مطابق ضوابطی ( که درتقسیم بندی طبقات ودرجات وجوددارد) اولویتهائی درنظرگرفته شده که دراثرآ ن برخی ازآنها برخی دیگر راازقسمتی ویا ازهمه ارث محروم میکند به این حالت حجب میگویند
ذکراین نکته ضروری است که درموانع ارث کسی که محروم ازارث است حاجب برای دیگری نیست بطورمثال اگرفرزندی پدرخودرابکشد با شرط اینکه وراث شامل : 1-پدر و2-مادرمتوفی و3-قاتل (فرزند) باشد فرزند(یعنی کسی که پدرخودراکشته ) ارث نمی برد وبدلیل اینکه حکم معدوم داردپدرومادررانیز حجب نمی کند .
درمثال فوق سهام چگونه تقسیم میشود :
سهم مادر مقتول : یک سوم
سهم پدر مقتول : بقیه
سهم فرزند مقتول : چون قاتل است هیچ ارثی نمی بردوحاجب نیز نمی باشد.
مبنا واساس حجب حرمان (حجب ازهمه ارث )برپایه آیه شریفه اولوالارحام ..... استواراست
مستفادازآیه شریفه فوق پدرومادرواولاد (وراث طبقه اول) اخوه واجداد(وراث طبقه دوم )را ازارث محروم میکنند وهمچنین وراث طبق دوم (یعنی اخوه و اجداد ) وراث طبقه سوم (یعنی اعمام واخوال )را ازاصل ارث منع میکنند .
درجه مقدم خویشاوندان درهرطبقه درجه بعدی راازارث محروم می کند
اشخاصی که ازطرف پدرومادربه میت نزدیکترند کسانی را که فقط ازطرف پدربه میت نزدیک هستند را ازاصل ارث محروم می کنند( چه از وراث طبقه دوم باشند مثل اخوه ابوینی وابی وچه از وراث طبقه سوم مثل عمو وعمه ابوینی وابی وخال وخاله ابوینی وابی........وفرزندان اینهاابوینی ها درجمع این طبقات ودرجات ابی ها راازاصل ارث منع میکنند (چنانچه دریک درجه باشند).
اگرابوینی ها ازیک طرف وابی ها ازطرف دیگر دریک درجه نباشند تکلیف چیست
س : وضعیت برادرابی با برادرزاده ابوینی چگونه است
پ : برادرابی مقدم بربرادرزاده ابوینی است .
دراین صورت درجه مقدم هرچند ابی تنهاباشد ابوینی درجه موخرراازارث منع میکند.ادامه دارد....
بااحترام وادب سیدامان الله صولت
سردفتراسنادرسمی 81 وعضوهیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 1812 نظرات: 0
در پي فوت نابهنگام سادات جلیل القدرسیدابوالقاسم حسینی (مسئول محترم اداره ثبت شرکتها )وفرزند گرامی ایشان سیدحمیددراثر حادثه اي در جاده لردگان جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری با ارسال پيامي به خانواده داغديده حسینی اين حادثه را به آنان تسليت گفتند.

متن اين پيام به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انالله وانا اليه راجعون

خانواده محترم حسینی

حادثه جانگداز فوت نا بهنگام سادات جلیل القدرسیدابوالقاسم حسینی وفرزند گرامی ایشان سیدحمید براي سازمان ثبت اسنادواملاک و جامعه سردفتری ضايعه تاسف باري است كه تحمل آن جز با استمداد از حضرت حق امكان پذير نيست اینجانبان اعضاء هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری ا ز طرف خود و کلیه سران وکارکنان دفاتراسنادرسمی اين مصيبت جانسوز را به شما خانواده محترم حسینی تسليت میگوئیم و براي شما از پيشگاه حضرت حق صبر و براي آن عزيزان غفران الهي مسئلت مي كنیم .
هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 2234 نظرات: 0

ارث 2
ادامه مطلب :
وراث میت شامل : یک دختر وپدرومادرمیت است سهم الارث آنها چگونه محاسبه میشو د:

سهم پدر :یک ششم ( بالفرض)

سهم مادر : یک ششم (بالفرض)

سهم دختر یک دوم (بالفرض)

نکته بسیار مهم : جمع مقادیرفوق پنج ششم است تکلیف یک ششم اضافی چیست :

مقداریک ششم اضافی است که دراین صورت اخماسا تقسیم میشود یعنی یک پنجم مال پدر یک پنجم مال مادر وسه پنجم برای دختر
درمثال فوق ( اگروارثان میت پدرومادرویک دخترباشد )تقسیم شش دانگ یکبابخانه بصورت زیرا ست :

سهم پدر بالفرض : دوازده حبه
سهم مادر بالفرض : دوازده حبه
سهم دختر بالفرض : سی وشش حبه
جمع سهام بالفرض : شصت حبه
باقیمانده : دوازده حبه که از رد بصورت زیر تقسیم میشود:
سهم پدرازرد : دو ودوپنجم حبه
سهم مادرازرد : دو ودوپنجم حبه
سهم دختر ازرد : هفت ویک پنجم حبه
************************************************
سوال ارث 2
وراث میت پدر یا مادرمیت ویک دختر باشد:
دراینصورت ( اگر وارثان پدر یا مادر بایک دختر باشد) :
یک ششم ترکه برای مادر یا برای پدر (بالفرض)
ویک دوم ترکه برای دختر (بالفرض)
ازترکه یک سوم باقی می ماند که : سه چهارم آن برای دختر ویک چهارم آن برای مادر یاپدرمیباشد.

تقسیم شش دانگ (72حبه )یکبابخانه برای وراث فوق بصورت زیرا ست :

جمع سهم پدریامادر بالفرض ورد 18حبه= (سهم پدریامادرازرد) 6+ (سهم پدریامادربالفرض)12حبه
جمع سهم دختر بالفرض ورد 54حبه =(سهم دخترازرد)18حبه+(سهم دختربالفرض)36حبه
دراصل تمام ترکه به چهارقسمت تقسیم میشود که یک قسمت ازآن به پدر یا مادر وسه قسمت به دخترمیرسد
*****************
پاسخ به سوالات متفرقه :
بابررسی مخاطبان مشخص شد گروههای مختلفی به سایت جامعه مراجعه میکنند درراستای ادای احترام به این مخاطبان باگریز ازبحث به سوالات متفرقه واصله (حتی المقدور )پاسخ داده میشود:
نسب : دو برادر به پدرشان ودوپسر عموبه پدربزرگشان متصل میشوند این اتصال نسب گفته میشود.
عموی ابی - عموی امی : به برادرپدر که از پدر یکی هستند عموی ابی و به برادر پدرکه ازمادریکی هستند عموی امی گفته میشود وهمینطور درخصوص اخوال اب واخوال ام و............
یادآوری : تقسیم ازرد درپرسش ارث 1 اخماساودر پرسش ارث 2 ارباعا بشرح فوق صحیح است .
بامید ایجاد زمینه های بحث وتبادل نظر وشکوفا یی وپویایی جامعه سردفتران بدون هراس ازابراز نظرعلمی (حتی نظرات ناقص ) بدیهی است درابتدای راه هستیم ونباید بدلیل کاستی ها مایوس وازمسیر اصلی خارج شویم .
ازنظرات حقیررابهره مند فرمائید .
بااحترام وادب سیدامان الله صولت سردفتراسنادرسمی
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 6778 نظرات: 0
فضای سایت جامعه برای انتشار آثار همه همکاران مهیاوآماده است
فضای سایت جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری برای انتشاراثار همه همکاران مهیاوآماده است
همه همکاران بدون هیچگونه محدودیتی میتوانندآثارخودرا جهت انتشاردرسایت جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری ودفتراسنادرسمی81 ارسال نمایند برای این منظورکافی است وارد قسمت نظریات شده ومطالب موردنظررا کپی وارسال نمایند بدیهی است پس ازوصول بانام صاحب اثر انتشارصورت میگیرد درصورت بروزهرگونه مشکلی باتلفن 09131811425تماس حاصل فرمائید .
باتشکرمدیرسایت صولت
ادامه مطلب
نویسنده: solat بازدیدها: 2364 نظرات: 0

تقویم

<    «  شهریور 1398  »    >
شیدسچپج
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 28 شهریور

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 187
یکشنبه159
دوشنبه161
سه شنبه196
چهارشنبه214
پنجشنبه191
جمعه151

آمار کل بازدید:143257
بیشترین بازدید صورت گرفته:473

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 324
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat