دفتر اسناد رسمی شماره 81 شهرکرد > مقالات همکاران > نظریه ای درخصوص تنظیم اسنادطرح مسکن مهر.......

نظریه ای درخصوص تنظیم اسنادطرح مسکن مهر.......


تاریخ: 25 آبان 1391 - نویسنده: solat
بررسی یکی از امورجاری و فراروی دفاتراسنادرسمی : طرح مسکن مهروماده 104مکرر.....
نگاهی به بخشی از فصل ششم آ ئین نامه قانون ثبت املا ک مصوب 17/8/1317با اصلاحیه های بعدی ......

:بموجب ماده 104مکرر( الحاقی شماره 667/18204مورخ 25/7/1324)
چنانچه پس ازثبت ملک دردفتراملاک مالک آ ن بموجب سندرسمی قراردادی نمایدکه بالنتیجه اعیان احداثی درآن ملک به ملکیت طرف قراردادمجازدراحداث اعیانی بوده مستقرگردد خلاصه سندقرارداداورابایددرستون انتقالات سندمالکیت وذیل ثبت ملک قیدنمودومالک اعیانی پس ازانجام عمل میتواندسندمالکیت آن راازاداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاینه محل وتعیین حدودوحقوق ارتفاقی اعیانی رابه مالک عرصه ومجاورین اخطارمینماید دروقت مقرر صورتمجلس معاینه راتنظیم که هرگاه اختلافی نباشدبادریافت حق الثبت انتقال سندمالکیت اعیانی راصادرخواهدنمودودرصورت بروزاختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تاسی روز ازصدورسندمالکیت تاصدورحکم نهائی خودداری میشود


آنچه درنگاه اول ازمدلول ماده فوق استنباط میشود :

اولا :ملک دردفتراملاک بثبت رسیده باشد.

ثانیا: اجازه احداث اعیانی بموجب سندرسمی صادر شده باشد .

ثالثا : خلاصه سندقراردادرسمی درستون نقل وانتقالات سندمالکیت وذیل ثبت ملک قیدشود .

( دلایل متقن وغیرقابل تردید جهت تنظیم سندرسمی دردفتراسنادرسمی وشروط اساسی ولازم جهت اجرای ماده فوق )امابعد :

مواردشمول : گستره وسیعی ازامورجاری بخصوص دراین موقعیت زمانی خاص راشامل میشودکه بی تردید خواهان توجه ویژه است بطورمثال :
طرح مسکن مهر یکی ازمهمترین عرصه های نوظهور این ماده قانونی است بنیادمسکن انقلاب اسلامی بنمایندگی ازطرف دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران بموجب توافقنامه عادی مبادرت به واگذاری اراضی جهت احداث مسکن مهرمینماید که این امر منشاء خیروبرکات فراوانی برای امت مسلمان وانقلابی است ومخفی وپوشیده نیست که یکی ازدستا وردهای انقلاب اسلامی ایران است به نظر میرسد درگام بعد بهتراست مالک محترم فوق باتنظیم سندرسمی دردفاتراسنادرسمی اجازه احداث اعیانی رابه شخص یااشخاص موردنظر تفویض نماید این واگذاری میتواند بصورت قرارداداجاره ویاهرعقد وتوافق دیگری باشد که نظر قانونگذاردرماده 104 مکررفوق الذکررا جلب نماید درصورتیکه قراردادرسمی دردفاتراسنادرسمی تنظیم شودادامه کار برای ادارات محترم ثبت اسنادواملاک درسراسرکشورآسان خواهدشد وموجب تسهیل صدوراسنادمالکیت اعیانی بنام مالکان اعیانی دراجرای ماده 104 مکررفوق خواهدشد درغیراینصورت دولت جمهوری اسلامی ایران بانمایندگی بنیادمسکن انقلاب اسلامی کماکان مالک اعیانی محسوب وطبق مقررات ابتداء صورت مجلس تفکیکی طبقاتی اعیانی (بیش ازیک واحد )تنظیم میشود وسپس مالکیت اعیانی احداثی بنام اشخاص ذینفع انتقال میشود .
بنظر میرسدحتی درصورت انتقال قطعی اعیانی به اشخاص ضروری است حق انتفاع از عرصه نیز بنحوی ازانحاءوبصورت رسمی به شخص ویااشخاص ذینفع واگذارشود. ودرصورتیکه موردمعامله مجتمع آپارتمانی باشد رعایت قانون تملک آپارتمانهامخصوصاماده 3 ضروری بنظرمیرسد (ماده 3-حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفكیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی كه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. )
همه مطالب فوق گواه آن است که اجرای صحیح وآسان قوانین نیاز به کارگروه متشکل از تمام دستگاههای ذیربط وعامل وآگاه به همه قوانین مرتبط دارد.
باعنایت به مراتب فوق وموضوعات فراوان دیگرتدوین آئین نامه مفصل جهت اجرای بهتر ماده 104 مکررفوق
ضروری ولازم بنظر میرسد.
درپایان اعلام میدارم مواردمذکورنظریات شخصی اینجانب ودرواقع پاسخی به پرسش تعدادی ازهمکاران عزیزاست که برای شروع فصل جدیدی دربحث وگفتگوونقدباهمکاران عزیز وگرامی مطرح گردید بدیهی است خالی ازاشکال وایرادنیست لذا مستدعی است ازنقد ونظرات خودنویسنده وهمکاران راآگاه فرمائید.
با احترام سیدامان الله صولت سردفتراسنادرسمی 81شهرکرد
بازگشت به صفحه قبل