» » تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج........

  تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج........

تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج

دربند372م ب ثبتی

بند 372-هر گاه مالكین دو یا چند ملك مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاك خود نیاز به مبادله قسمتهای جزئی از املاك خود را داشته باشند میتوان با تنظیم صورتجلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل كرد و رعایت تشریفات تفكیك ضرورتی ندارد.
مستفادازبند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی بترتیب :

1- هدف اصلاح وبهبود وضع املاکی است که دارای سندمالکیت ثبتی است ( دردفتراملاک ثبت شده ) ویادرجریان ثبت است

2- ضرورت ایجاب نماید که قسمتهایی ازملک مجاور مبادله شود( تغییر مالکیت )

3- صورت جلسه توافق تنظیم شود

4- سند بصورت نقل وانتقال رسمی تنظیم شود ( نه اقرارنامه )

5- حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وعوارض و......بطورکلی همه حقوق وعوارض مربوطه وصول شود.


واما ….

به زبان ساده آنچه ازفحوای بند 372 مجموعه بخشنامه های ثبتی بنظر میرسد:

هنگامیکه مالکین دویاچندملک مجاورکه دارای سندمالکیت ویادرجریان ثبت میباشند برای اصلاح یا بهبود یکی ازاضلاع ملک خودنیازبه تغییرمقدارجزیی درمالکیت یکی از طرفین ویاهردو داشته باشند ضرورتی نداردکه مراحل مختلف تفکیک وتنظیم صورتمجلس تفکیکی واختصاص شماره پلاک ثبتی برای مقدارجزیی طی شود بلکه تنهاباتنظیم سندنقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه ) برای مقدارجزیی ازطرف مالک به طرف دیگر وباتذکرموضوع بلااشکال است البته باپرداخت حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وعوارض وغیره بنظر میرسد درخصوص امورمربوط به اسنادعادی و اصلاح یا بهبود وضع املاک دارای ا سنادعادی تنظیم سند بصورت رسمی ضرورت ندارد .

دلایل عدم امکان تنظیم اقرارنامه برای تامین خواسته مندرج دربند372و نیز عدم نیاز تنظیم سندرسمی برای اسنادعادی:

باتوجه به ارتباط تنگاتنگ میان دلایل عدم امکان تنظیم اقرارنامه برای تامین خواسته مندرج دربند372و عدم نیازبه تنظیم سندرسمی برای اسنادعادی دلایل تواما بشرح زیر بیان میشود:

الف : هدف غایی تفکیک بوده متن مندرج درقسمت پایانی بند372 م ب ثبتی ( عبارت : رعایت تشریفات تفکیک ضرورتی ندارد ) چرا که اساسا تفکیک املاک عادی خارج ازشمول تشریفات موصوف است

ب : تصریح بند 372 م ب ثبتی به تنظیم سندرسمی وپرداخت حقوق وعوارض که شامل مالیات نقل وانتقال وحق الثبت و عوارض و……وبطورکلی کلیه حقوق وعوارض میشود مختص نقل وانتقال عین است

ج عدم امکان نقل وانتقال عین بااقرار وبطورکلی مجموعه ای ازقوانین ومقررات وعوامل حاکم بر نقل وانتقال عین وحقوق مالکیت ودلایل متقن وغیرقابل انکار دیگری که میتوان بیان نمود .

درصورت حکومت نظریه فوق سوا لات زیر مطرح میشود :

با توجه به اینکه نقل وانتقال مالکیت فوق بصورت مشاع صورت میپذیرد اولا نمونه سند تنظیمی چگونه است و ثانیا چگونه میتوان میزان مشاع منتقله را بعنوان میزان موردنظرجهت رفع تنازع واختلاف وبرای بهبود وضع ملک تلقی نمود:


پاسخ :

ابتدا ء 4 نمونه سند پیشنهادی اینجانب بشرح زیر اعلام میشود و پس از آن نظرو پاسخ به قسمت دوم سوال بیان خواهد شد:


نمونه 1- الف : ( برای املاک ثبت شده )

مصالح : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی


متصالح : آقای / خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

مورد صلح : کلیه حقوق ومالکیت مصالح ناشی از مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از

6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی }دارای سندمالکیت شماره ثبت دفتر صفحه شماره سند صادره از اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد که به رویت کامل متصالح رسیده ودرتصرف دارد..
حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شدمال الصلح : مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شد.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان

امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی

شد پاسخ استعلام شماره اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراقبموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :

--------------------------------------------

1- ب : برای املاک درجریان ثبت


مصالح : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

متصالح : آقای / خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

مورد صلح : کلیه حقوق ومالکیت مصالح ناشی از مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از

6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی } کائنا ماکان که به رویت کامل متصالح

رسیده ودرتصرف دارد. و بموجب پاسخ استعلام شماره صادره از اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد درجریان ثبت

است .

حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372

مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شد

مال الصلح : مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :

------------------------------------------

نمونه 2-الف: ( برای ملک ثبت شده )


درتاریخ زیرحاضر شد : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه

ملی آدرس وکدپستی وبعدالحضور مصالحه صحیحه شرعی وقانونی نمودکلیه حقوق ومالکیت خود ناشی از

مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از 6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی }

دارای سندمالکیت شماره ثبت دفتر صفحه شماره سند صادره از اداره ثبت اسنادواملاک

شهرکرد را به: آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی آدرس وکدپستی
به مال الصلح مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :---------------------------------------

نمونه 2-ب: ( برای ملک ثبت نشده )

درتاریخ زیرحاضر شد : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی وبعدالحضور مصالحه صحیحه شرعی وقانونی نمود کلیه حقوق ومالکیت خودناشی از مترمربع از

کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از 6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس

وکدپستی } کائنا ماکان که به رویت کامل متصالح رسیده ودرتصرف دارد. و بموجب پاسخ استعلام شماره صادره از

اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد درجریان ثبت است

را به: آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی به مال الصلح مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :
----------------------------

پاسخ به قسمت دوم سوال : .......... ثانیا چگونه میتوان میزان مشاع منتقله را بعنوان میزان موردنظرجهت رفع تنازع واختلاف وبرای بهبود وضع ملک تلقی نمود:

با تنظیم صورتجلسه توافق مصرح دربند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی وبانوشتن عبارات زیر درمتن سند بنظرمیرسد خواسته مندرج دربند372م ب ثبتی تامین شود.
حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372
مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شد

درپایان ضمن اعلام اینکه مطالب فوق خالی ازایراد نیست از همکاران تقاضامیشود ازنظرات خود خوانندگان واینجانب
رابهره مندفرمایند.
با احترام وادب سیدامان الله صولت سردفتراسنادرسمی 81
نسخه ی قابل چاپ
نویسنده: solat بازدیدها: 8215 نظرات: 1
12/07/1391 - 07:57
نام کامل:
تاریخ عضویت: --
محل سکونت:
آیدی یاهو:

سیدعلیرضا طباطبائی

گروه کاربری: میهمان | تعداد مطالب: 0 | تعداد نظرات: 0

سلام بر جناب صولت و با اعتذار از زحمات متحمله در روز معارفه
دغدغه جنابعالی قابل درک است لکن تنظیم سند انتقال در اینگونه موارد دارای معایبی است که در اقرار نیست بعنوان مثال وقتی نسبت به تنظیم سند قطعی یا صلح تنظیم میکنیم اولا اراده متعاملین مبنی بر وقوع عقد صلح یا بیع با هدف و موضوع (بهبود وضع املاک) خیلی سازگار نیست دوم اینکه با وقوع عقد بیع یا صلح آثار آن عقود بر آن بار میشود سوم اینکه وقتی کسی با عقد صلح یا بیع اقدام به انتقال ملک مشاعی شد فردا ممکن است خریدار مدعی جای جای آن ملک گردد و سردفتر نمیتواند بر خلاف مقررات مال مشاع و بدون تفکیک آن را مجزی و نقطه وقوع را تعریف نماید و صورتجلسه موضوع بند مذکور به دفاتر ارسال نمیشود و مجموعه بخشنامه ها نیز چنین مجوزی را نداده است لذا بنظر میرسد تنظیم اقرار طرفین یا مالک مال زیادتی و رضایت وی به اصلاح حدود سند مالکیت با بند مرقوم سازگارتر بنظر میرسد

فرم ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
 
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *

تقویم

<    «  آبان 1398  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 24 آبان

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 201
یکشنبه180
دوشنبه212
سه شنبه217
چهارشنبه225
پنجشنبه179
جمعه156

آمار کل بازدید:154048
بیشترین بازدید صورت گرفته:473

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 324
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat