دفتر اسناد رسمی شماره 81 شهرکرد > خبرها > تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج........

تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج........


تاریخ: 8 مهر 1391 - نویسنده: solat
تحلیلی بربند372مجمو عه بخشنامه های ثبتی و انجام نقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه) برای تامین خواسته مندرج

دربند372م ب ثبتی

بند 372-هر گاه مالكین دو یا چند ملك مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاك خود نیاز به مبادله قسمتهای جزئی از املاك خود را داشته باشند میتوان با تنظیم صورتجلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل كرد و رعایت تشریفات تفكیك ضرورتی ندارد.
مستفادازبند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی بترتیب :

1- هدف اصلاح وبهبود وضع املاکی است که دارای سندمالکیت ثبتی است ( دردفتراملاک ثبت شده ) ویادرجریان ثبت است

2- ضرورت ایجاب نماید که قسمتهایی ازملک مجاور مبادله شود( تغییر مالکیت )

3- صورت جلسه توافق تنظیم شود

4- سند بصورت نقل وانتقال رسمی تنظیم شود ( نه اقرارنامه )

5- حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وعوارض و......بطورکلی همه حقوق وعوارض مربوطه وصول شود.


واما ….

به زبان ساده آنچه ازفحوای بند 372 مجموعه بخشنامه های ثبتی بنظر میرسد:

هنگامیکه مالکین دویاچندملک مجاورکه دارای سندمالکیت ویادرجریان ثبت میباشند برای اصلاح یا بهبود یکی ازاضلاع ملک خودنیازبه تغییرمقدارجزیی درمالکیت یکی از طرفین ویاهردو داشته باشند ضرورتی نداردکه مراحل مختلف تفکیک وتنظیم صورتمجلس تفکیکی واختصاص شماره پلاک ثبتی برای مقدارجزیی طی شود بلکه تنهاباتنظیم سندنقل وانتقال رسمی (ونه اقرارنامه ) برای مقدارجزیی ازطرف مالک به طرف دیگر وباتذکرموضوع بلااشکال است البته باپرداخت حق الثبت ومالیات نقل وانتقال وعوارض وغیره بنظر میرسد درخصوص امورمربوط به اسنادعادی و اصلاح یا بهبود وضع املاک دارای ا سنادعادی تنظیم سند بصورت رسمی ضرورت ندارد .

دلایل عدم امکان تنظیم اقرارنامه برای تامین خواسته مندرج دربند372و نیز عدم نیاز تنظیم سندرسمی برای اسنادعادی:

باتوجه به ارتباط تنگاتنگ میان دلایل عدم امکان تنظیم اقرارنامه برای تامین خواسته مندرج دربند372و عدم نیازبه تنظیم سندرسمی برای اسنادعادی دلایل تواما بشرح زیر بیان میشود:

الف : هدف غایی تفکیک بوده متن مندرج درقسمت پایانی بند372 م ب ثبتی ( عبارت : رعایت تشریفات تفکیک ضرورتی ندارد ) چرا که اساسا تفکیک املاک عادی خارج ازشمول تشریفات موصوف است

ب : تصریح بند 372 م ب ثبتی به تنظیم سندرسمی وپرداخت حقوق وعوارض که شامل مالیات نقل وانتقال وحق الثبت و عوارض و……وبطورکلی کلیه حقوق وعوارض میشود مختص نقل وانتقال عین است

ج عدم امکان نقل وانتقال عین بااقرار وبطورکلی مجموعه ای ازقوانین ومقررات وعوامل حاکم بر نقل وانتقال عین وحقوق مالکیت ودلایل متقن وغیرقابل انکار دیگری که میتوان بیان نمود .

درصورت حکومت نظریه فوق سوا لات زیر مطرح میشود :

با توجه به اینکه نقل وانتقال مالکیت فوق بصورت مشاع صورت میپذیرد اولا نمونه سند تنظیمی چگونه است و ثانیا چگونه میتوان میزان مشاع منتقله را بعنوان میزان موردنظرجهت رفع تنازع واختلاف وبرای بهبود وضع ملک تلقی نمود:


پاسخ :

ابتدا ء 4 نمونه سند پیشنهادی اینجانب بشرح زیر اعلام میشود و پس از آن نظرو پاسخ به قسمت دوم سوال بیان خواهد شد:


نمونه 1- الف : ( برای املاک ثبت شده )

مصالح : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی


متصالح : آقای / خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

مورد صلح : کلیه حقوق ومالکیت مصالح ناشی از مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از

6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی }دارای سندمالکیت شماره ثبت دفتر صفحه شماره سند صادره از اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد که به رویت کامل متصالح رسیده ودرتصرف دارد..
حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شدمال الصلح : مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شد.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان

امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی

شد پاسخ استعلام شماره اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراقبموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :

--------------------------------------------

1- ب : برای املاک درجریان ثبت


مصالح : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

متصالح : آقای / خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی

مورد صلح : کلیه حقوق ومالکیت مصالح ناشی از مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از

6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی } کائنا ماکان که به رویت کامل متصالح

رسیده ودرتصرف دارد. و بموجب پاسخ استعلام شماره صادره از اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد درجریان ثبت

است .

حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372

مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شد

مال الصلح : مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :

------------------------------------------

نمونه 2-الف: ( برای ملک ثبت شده )


درتاریخ زیرحاضر شد : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه

ملی آدرس وکدپستی وبعدالحضور مصالحه صحیحه شرعی وقانونی نمودکلیه حقوق ومالکیت خود ناشی از

مترمربع از کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از 6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس وکدپستی }

دارای سندمالکیت شماره ثبت دفتر صفحه شماره سند صادره از اداره ثبت اسنادواملاک

شهرکرد را به: آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی آدرس وکدپستی
به مال الصلح مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :---------------------------------------

نمونه 2-ب: ( برای ملک ثبت نشده )

درتاریخ زیرحاضر شد : آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی وبعدالحضور مصالحه صحیحه شرعی وقانونی نمود کلیه حقوق ومالکیت خودناشی از مترمربع از

کل مترمربع معادل دانگ / حبه / سهم از 6دانگ /72حبه / کل سهام یک باب خانه یا …. واقع در ( آ درس

وکدپستی } کائنا ماکان که به رویت کامل متصالح رسیده ودرتصرف دارد. و بموجب پاسخ استعلام شماره صادره از

اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد درجریان ثبت است

را به: آقای/ خانم فرزند شماره شناسنامه صادره از متولد

شماره ملی آدرس وکدپستی درصورتیکه شخص حقوقی است نام واصحاب امضا شماره ثبت شناسه ملی

آدرس وکدپستی به مال الصلح مبلغ ریال نقدرایج کشوری که تماما تسلیم مصالح نامبره شده است باقراره

اسقاط کافه خیارات ازطرفین بعمل آمد خصوصا خیارغبن باعلی مراتبه وصیغه شرعیه جاری شد حسب الاقرارطرفین کلیه

شرایط صحت صلح قطعی انجام شدمفاد ماده 88قانون ثبت به طرفین تفهیم شد ومسئو لیت ازهرحیث باطرفین است

.مالیات نقل وانتقا ل بموجب گواهی مفاصاحساب شماره سازمان امورمالیاتی به ماخذ مال الصلح فوق

پرداخت شد مفاصاحساب ونامه شماره شهرداری ملاحظه وبایگانی شد پاسخ استعلام شماره
اداره ثبت اسنادواملاک شهرکرد دریافت وبایگانی شد.

این سنددردونسخه روی برگ معاملات نیم برگی شماره های تنظیم شد .مبلغ ریال حق الثبت و ریال

حق التحریرو ریال قیمت اوراق بموجب مرجع ازطریق سیستم پرداخت شد .

بتاریخ :
----------------------------

پاسخ به قسمت دوم سوال : .......... ثانیا چگونه میتوان میزان مشاع منتقله را بعنوان میزان موردنظرجهت رفع تنازع واختلاف وبرای بهبود وضع ملک تلقی نمود:

با تنظیم صورتجلسه توافق مصرح دربند372 مجموعه بخشنامه های ثبتی وبانوشتن عبارات زیر درمتن سند بنظرمیرسد خواسته مندرج دربند372م ب ثبتی تامین شود.
حسب الاظهارطرفین مقدارموردصلح در ضلع غربی (بطورمثال ) ملک موصوف واقع شده واین سنددراجرای بند372
مجموعه بخشنامه های ثبتی تنظیم شد

درپایان ضمن اعلام اینکه مطالب فوق خالی ازایراد نیست از همکاران تقاضامیشود ازنظرات خود خوانندگان واینجانب
رابهره مندفرمایند.
با احترام وادب سیدامان الله صولت سردفتراسنادرسمی 81
بازگشت به صفحه قبل