» » اساسنامه جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری

  اساسنامه جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری

باتائيدات خداوندمتعال ((اساسنامه جامعه سردفتران ودفتریاران استان چهارمحال وبختیاری مشتمل بر25ماده و22بندو13تبصره جهت ملاحظه وبررسی واظهارنظروتصمیم گیری همکاران گرامی بشرح زیر اعلام میشود : )) بمنظورايجادهماهنگي بيشتربين دفاتراسنادرسمي استان چهارمحال وبختياري وتبادل نظردرباره امور ثبتي و حقوقي طبق مقررات قانوني ورفع مشكلات اداري وثبتي وبرقراري حسن رابطه بيش ازپيش باسازمان ثبت و سايرمراجع ومقامات دولتي وتاسيس صندوق تعاوني بااستفاده ازكليه امكانات براي عموم همكاران جامعه اي بنام جامعه ي سردفتران ودفترياران استان چهارمحال وبختياري برابردستورالعمل قانون سردفتران ودفترياران كشورتشكيل واساسنامه مشتمل بر25ماده و22بند و13تبصره بشرح زيردرجلسه مورخه شمسي ازطرف مجمع عمومي فوق العاده تصويب گرديد:
ماده1-نام:
جامعه سردفتران ودفترياران استان چهارمحال وبختياري كه ازاين پس اختصاراجامعه ناميده مي شودودرتمام كشورفعاليت خواهدداشت .
ماده2-محل:
محل ومركزجامعه درشهرشهركردخيابان وليعصر جنب امام زاده مجتمع تجاری مي باشد ودرصورت اقتضاء درساير شهرها و نقاط استان دفاتر نمايندگي دائر خواهدنمود.
ماده3-مدت:
نامحدوداست.
ماده4-هدف جامعه:
حفظ شئون عموم سردفتران ودفترياران با اتخاذ تصميهاي لازم وهمچنين ايجاد وحدت وهماهنگي بين دفاتراسنادرسمي ورفع مشكلات اداري بااستفاده از امكانات قانوني وتحقق بخشيدن به اهداف عاليه دفاتروتشكيل جلسات بحث وانتقادبمنظوربالا بردن سطح معلومات اعضاء وفراهم نمودن موجبات ترقي علمي وعملي آنان بانشرمقالات و جزوات علمي واستفاده از وسايل ارتباط جمعي وهمچنين بررسي و مطالعه و اقدام در مورد بهبود وضع مالي كليه دفاتر اسناد رسمي استان چهارمحال وبختياري بمنظور اعتدال درآمدآنهاوهمچنين ايجاد هر نوع شركت تعاوني ورفاهي وصندوق تعاون جهت كمك به اعضاء وكارمندان دفاترودفاع ازحقوق دفاتراسناد رسمي و تشكيل جلسات ماهانه دراستان واتخاذتصميم راهبردي وسايراموريكه بنحوي ازانحاء درارتباط باوظيفه دفاتراسنادرسمي مي باشد.
ماده 5-چون جامعه موسسه اي است غير انتفاعي لذا عضويت وخدمت درآن كاملا افتخاري است .
ماده6-كليه سردفتران و دفترياران شاغل در حوزه ثبتي استان چهارمحال و بختياري مي تواننددرجامعه عضويت داشته باشند.
تبصره 1- عضويت اعضاء درمرحله اوليه باامضاء اساسنامه ودرمراحل بعدي بادرخواست كتبي وتصويب هيات مديره خواهدبود.
تبصره2-اشخاصي كه بعداسمت سردفترويادفترياري دراستان رااحرازمي نمايندمي توانندبه عضويت جامعه درآيند.
تبصره3- ادامه عضويت اعضايي كه بازنشسته مي شوند منوط به درخواست كتبي آنان مبني برتمايل به استمرارعضويت به هيات مديره خواهدبود.
ماده7-مواردزيرموجب سلب عضويت خواهدبود:
1- فوت عضو
2-انتقال عضو ازحوزه ثبتي استان.
3- انفصال دائم يا استعفا از شغل سردفتر ودفترياري.
تبصره- سلب عضويت بطرق فوق بدون نياز به طرح و يا تصويب مجمع صورت خواهد گرفت .
ماده8-جامعه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد.
ماده9-منابع تامين هزينه هاي جامعه ازمحل پرداخت حق عضويت اعضاء و يا هر گونه كمك و هداياي مالي كه ازطرف كانون سردفتران و دفترياران و يا سازمان ثبت و يا ساير اشخاص حقيقي وياحقوقي به جامعه داده شود خواهدبودوميزان حق عضويت هرساله توسط هيئت مديره باتوجه به وضعيت هزينه ها تعيين و جهت ابلاغ و وصول ان از اعضاء اعلام مي گردد.
ماده10- اركان جامعه:
1-مجمع عمومي.
2-هيئت مديره.
3-بازرس.
مجمع عمومي برسه قسم است مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده .
مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيئت مديره هرسال يكباردر محل جامعه تشكيل مي گردد ودر صورت لزوم هيئت مديره مي تواند آن را در محل ديگري تشكيل دهدكه دراين صورت تاريخ ومحل تشكيل آن راطبق مقررات اين اساسنامه به اطلاع اعضاء خواهدرساند،ووظايف آن بشرح زيراست:
1- انتخاب هيات مديره و بازرسان براي مدت دو سال.
2- رسيدگي به گزارش هيات مديره و تصويب بيلان عمليات جامعه .
3- تعيين خط مشي جامعه.
4- اقدام به انجام كليه اموريكه به نحوي از انحاء در رابطه با هدف جامعه باشد.
5-تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي ارشادي و توجيهي جهت اجراء در دفاتر
6-بررسي موضوعات مختلف اجرائي ساير ارگانها كه به نحوي در ارتباط با دفاتر باشد
7-اتخاذ تصميم در خصوص هماهنگي بين ارگانها و دفاتر در رابطه با تنظيم و تقسيم اسناد
ماده 11-مجمع عمومي عادي در موارد ضرورت بنا به دعوت هيات مديره و يا تقاضاي يك سوم (3/1)اعضاءبه صورت فوق العاده تشكيل ميگردد در صورت اخير هيات مديره مكلف به دعوت خواهد بود
ماده 12- مجمع عمومي فوق العاده بر حسب درخواست هيئت مديره ويابازرس ويابنابه تقاضاي پانزده نفر از اعضاء تشكيل خواهدشدكه حسب موردتصميم لازم اتخاذنمايد(مجمع علاوه بر اختيارات ماده 10اين اساسنامه حق اتخاذ تصميم در خصوص انحلال ادغام و تغييرات اساسنامه را نيز خواهد داشت).
تبصره 1- مجمع عمومي فوق العاده با حضور سه چهارم اعضاءرسميت خواهديافت ودرصورت عدم حضورعده ي كافي باتجديد دعوت ازاعضاء دردفعه اي دوم حضوردو سوم اعضاء باضافه يك جلسه تشكيل ورسميت مجمع كافي خواهد بود.
تبصره 2- تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي وفوق العاده بايدحداقل15 روز قبل به وسيله مقتضي باطلاع اعضاء برسد.
تبصره 3–مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در اولين جلسه نصاب مقررحاصل نشد جلسه بعدي ظرف مدت 15 روز با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد بودوكليه مصوبات مجامع عمومي باراي نصف باضافه يك ازعده ي اعضاء حاضردرجلسه معتبر و لازم الاجراء خواهدبودوكليه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم آراء اعضاء حاضرمعتبرخواهد بود.
تبصره 4-مجامع عمومي وفوق العاده به رياست رئيس هيات مديره جلسه رسميت خواهديافت كه به اتفاق دونفراعضاء ديگر هيات مديره جلسه را اداره خواهند نمود.
تبصره5 –كليه مذاكرات و مصوبات جلسه بايد در دفتر مخصوصي ثبت و نگهداري شود.
ماد13-هيات مديره مركب ازهفت عضواصلي ودوعضوعلي البدل واجد شرايط در اين اساسنامه خواهد بود كه توسط مجمع از بين اعضاء براي مدت دوسال انتخاب خواهد شد و حداقل پنج نفر از اعضاء اصلي ويك نفر از اعضاي علي البدل بايد سردفتر باشد . انتخاب مجدد مديران بلامانع مي باشد
تبصره 1- هيئت مديره مكلفند بلافاصله ازبين خوديك نفر را بعنوان رئيس ويك نفررابعنوان نائب رئيس ويك نفرمسئول امور مالي ويك نفردبيرانتخاب نمايند.ضمنا در كليه مكاتبات اداري و قانوني رئيس هيات مديره بعنوان رئيس جامعه معرفي خواهد شد
تبصره2-چنانچه هريك ازاعضاء هيئت مديره فوت ويامستعفي ويابازنشسته وياممنوعيت قانوني پيداكندهيئت مديره عضوعلي البدل يايكي ازاعضاء جامعه رابترتيب اخذراي رابجاي عضومذكورجهت شركت درجلسات دعوت خواهد نمود.
تبصره3-درصورت عدم حضوريك يادونفرازاعضاي اصلي تصميمات باتفاق سايراعضاء هيئت مديره معتبرولازم الاجرا مي باشد.
تبصره4-در صورتي كه يكي از اعضاء اصلي هيئت مديره به مدت دو ماه متوالي يا شش جلسه متناوب در طي يكسال بدون عذر موجه غيبت نمايدبااعلام رئيس هيئت مديره وتصويب هيئت مديره يكي از اعضاي علي البدل كه راي وي بيشتراست به عضويت اصلي هيئت مديره تعيين مي گردد.
ماده14- شرايط عضويت در هيئت مديره وبازرس :
هريك از سردفتران ودفترياران داوطلب عضويت در هيئت مديره و همچنين بازرس بايدواجد شرايط زير باشند:
1-داشتن حداقل هشت سال سابقه سردفتري يادفترياري حسب مورد
2-نداشتن محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا در طول پنج سال اخير .
ماده15-وظايف واختيارات هيئت مديره بشرح زير است:
1- اداره امور مالي جامعه و تحصيل هر گونه اعتبار ووام و درآمد به طرق مقتضي.
2 - اداره امور اجتماعي و اداري جامعه.
3-ترتيب وتشكيل جلسات بحث وانتقادودعوت از اعضاء و اشخاص ذيصلاح بمنظور پيشبرد اهداف مذكور در ماده(4)اساسنامه.
4-تدوين وتصويب آئين نامه هاي لازم جهت اداره امور داخلي جامعه و صدور دستورالعمل هاي لازم جهت هماهنگي كادر دفاتر و بالابردن بينش اعضاء در حدود مقررات قانون.
5 -تشكيل كمسيون هاي لازم جهت بررسي مسائل حقوقي اجتماعي مالي بيمه درماني انتشارات و تبليغات وغيره .
6-عقدقراردادلازم بااشخاص حقيقي وحقوقي وموسسات درماني واعتباري وتهيه محل و استخدام كارمند و غيره.
7-دفاع از حقوق صنفي اعضاء و طرح دعاوي و شكايت در تمام مراحل قضايي و نزد مراجع صالحه و مقامات اداري .
ماد16-هيئت مديره موظف است حداقل دوهفته يكبار تشكيل جلسه داده و به امور جاري جامعه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد تصميمات بايدمصوب وبه امضاء اكثريت هيئت مديره برسد.
ماده17-پس از انقضاي مدت ماموريت هيئت مديره در صورتيكه انتخاب هيئت مديره جديد انجام نشده باشد هيئت مديره سابق تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان وظايف محوله راانجام خواهند داد.
ماده18-تامين هزينه هاي لازم جهت اداره امورجامعه بترتيبي كه از طرف هيئت مديره تعيين خواهد شد بعهده اعضاء جامعه خواهد بود.
ماده19-هيئت مديره مي تواندازوصول حق عضويت و استفاده از كمكهاي كانون سردفتران و ساير منابع ديگر امور مالي جامعه را اداره نمايد.
ماد20-هيئت مديره در يكي از بانكهاحسابي بنام جامعه افتتاح وكليه وجوه حاصله بايستي بحساب مزبور واريز وبرداشت وجه بامضاي رئيس ومسئول امور مالي يانايب رئيس ومسئول امورمالي بامهرجامعه خواهدبود.
ماد21-انحلال جامعه بنا به پيشنهاد و تصويب حداقل سه چهارم اعضاء و طي تشريفات قانوني بعمل خواهد آمد.
ماده22-امورمالي و سال مالي:
سال مالي جامعه از نظر رسيدگي به وضع هزينه هااز اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.
ماده23-بازرس يك نفر و توسط مجمع عمومي براي يك سال انتخاب و حق نظارت در امور مالي و اداري را خواهد داشت و موظف است هر گونه تخلف از اساسنامه و تعلل در امور محوله را به هيات گزارش و چنانچه ترتيب اثر داده نشد به مجمع عمومي گزارش نمايد
ماده24-انحلال جامعه طبق ماده 114قانون تجارت بعمل خواهد آمد و در ساير اموريكه دراين اساسنامه پيش بيني نشده مطابق قانون تجارت عمل خواهدشد.
ماده25- مواداين اساسنامه كلا تابع قوانين ومقررات شرعي وقانوني كشورجمهوري اسلامي ايران مي باشد.
نسخه ی قابل چاپ
نویسنده: solat بازدیدها: 2302 نظرات: 0

فرم ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
 
دو کلمه نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید: *

تقویم

<    «  خرداد 1398  »    >
شیدسچپج
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

مناسبت های امروز

    مناسبتهای روز 1 خرداد

    هیچ مناسبتی برای امروز ثبت نشده است.

اوقات شرعی

نقل قول

    از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

نظرسنجی

نظرشما در مورد سایت دفتر اسناد رسمی 81 شهرکرد ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید

شنبه 144
یکشنبه131
دوشنبه163
سه شنبه163
چهارشنبه134
پنجشنبه160
جمعه147

آمار کل بازدید:120448
بیشترین بازدید صورت گرفته:473

آمار مطالب و کاربران

آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 324
کل نظرات: 32
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 1
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: solat